Praktiske oplysninger

Vi vil her gerne give jer nogle få praktiske oplysninger, og nyttige links til skemaer og andre ting der kan gøre dagligdagen nemmere.

Indmeldelse

Rødding Børnehave er en selvejende institution under Skive Kommune
Ønsker du dit barn passet i Rødding Børnehave Grankoglen skal du henvende dig til Skive Kommunes pladsanvisning eller Den Digitale Pladsanvisning,  hvorfra børnene bliver visiteret.


Skive Byråd har besluttet, at fra 1. januar 2012 ændres reglerne for start i børnehave. Det betyder, at børn skal starte i børnehave den første i den måned de fylder 2 år og 11 måneder.

Du har mulighed for at få dit barn passet enten på fuldtid eller deltid (25 timer ugentlig).
Ønsker du en deltidsplads, skal du også henvende dig til pladsanvisningen eller Den digitale pladsanvisning
For deltidspladser gælder, at der en gang om måneden skal udfyldes et skema på, hvornår dit barn er i institutionen, skemaet skal afleveres til børnehaven senest den 20. inden inden den træder i kraft.


Pladsanvisningen kan kontaktes på tlf. 99155500, eller se link i højre side.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til Pladsanvisningen med 1 måneds varsel + løbende måned.
Børnene betragtes som udmeldt af børnehavepladsen pr. 31. juli i det år de fylder 6 år, medmindre andet er meddelt eller aftalt.

Betaling af pladsen og frokostordning
Sker via opkrævning fra kommunen
Forældrebetalingen forfalder månedsvis forud. Sidste rettidige betalingsfrist er d. 5. i hver måned. Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 250 kr.
Der ydes søskendetilskud, når mere end 1 barn i husstanden er indmeldt i kommunens dagtilbud. Børn optaget i fritidsklub er ikke omfattet af reglerne om søskendetilskud.
Betalingen for frokostordning,dagpleje og daginstitutionspladser er 12 mdr. årligt.

Publiceret 16-12-2015